Uslovi korišćenja


Poslednja izmena: 27. Decembar 2010. godine.

EmailMarketing.rs pruža skup alatki i usluga za kreiranje, pokretanje i upravljanje online email marketing kampanjama (“Email usluge”) i anketama (“Usluge anketiranja”). Za obe vrste usluga koristi se termin Usluge. Slede uslovi i odredbe korišćenja usluga od strane osobe ili osoba koje pristupaju ovom sajtu (korisnik) ili bilo kom drugom sajtu koji je autorizovan za zastupanje ili pružanje usluga, zajedno sa svim teoretskim dopunama i operativnim pravilima ili politikom, koje s vremena na vreme EmailMarketing.rs može objavljivati.

MOLIMO VAS DA PROČITATE PAŽLJIVO ODREDBE I USLOVE KORIŠĆENJA. OVE ODREDBE I USLOVI SU SE MOŽDA PROMENILI OD VAŠE POSLEDNJE POSETE OVOM ILI NEKOM DRUGOM POVEZANOM SAJTU. KORIŠĆENJEM OVOG ILI NEKOG DRUGOG POVEZANOG SAJTA, VI PRIHVATATE OVE ODREDBE I USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE I ODREDBE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ NITI BILO KOJI DRUGI POVEZANI SAJT.

1. Usluge i podrška

1.1. Usluge se smatraju pruženim subjektu pod sledećim odredbama i uslovima i bilo kojom operativnom politikom koju EmailMarketing.rs može da sprovode (Sporazum). EmailMarketing.rs može da napravi izmene u ovom sporazumu i ukoliko se nastavi sa korišćenjem usluga to znači da se korisnik slaže sa datim izmenama. U prilog tome, kada se koriste određene usluge EmailMarketing.rs, korisnik i EmailMarketing.rs će biti predmet postavljenih smernica, koje se mogu primeniti na usluge postavljene s vremena na vreme. Sporazum uključuje našu politiku privatnosti i politiku zaštite od spama postavljenih na sajtu EmailMarketing.rs.

1.2. Usluge su dostupne samo osobama koje mogu da obrazuju legalno vezujuće kontakte po primenjivom zakonu. Ako koristite usluge kao zaposleni u ime poslodavca, morate imati ovlašćenje da povežete svog poslodavca Vašim korišćenjem usluga. Bez limitiranja gore pomenutog, usluge nisu dostupne licima ispod 18 godina. Ako ne odgovarate uslovima korišćenja usluga, molimo Vas da ih ne koristite.

1.3. Usluge pružaju mogućnost korporativnim sajtovima, sajtovima malih biznisa i društvenim sajtovima, alatke za registraciju posetilaca tih sajtova, sakupljanja i preuzimanja podataka o registraciji posetilaca, razvijanje i izvršavanje jednostavnih marketinških komunikacija sa posetiocima (slanje email poruka) i održavanje povratnih informacija korisnika kroz upotrebu istraživanja (anketiranje).

1.4. Korisnik mora da popuni formular za registraciju da bi mogao da koristi usluge. Korisnik će dati tačne, precizne, trenutne, i kompletne informacije o sebi, kao što se zahteva u formularu za registraciju i ažuriraće informacije kako bi bile verodostojne. Kao deo procesa registracije, korisnik će identifikovati email adresu i šifru za nalog na sajtu EmailMarketing.rs. Korisnik je odgovoran za održavanje bezbednosti svog naloga, šifri i fajlova, kao i za svako drguo korišćenje naloga i usluga. EmailMarketing.rs zadržava pravo da odbije registraciju naloga, ili otkaže postojeći nalog, koji teži da bude neprikladan.

1.5. S vremena na vreme, EmailMarketing.rs će možda menjati sporazum, po sopstvenom nahođenju, postavljanjem ažuriranih verzija sporazuma na sajtu EmailMarketing.rs ili obaveštavanjem korisnika na drugi način, najcesce email porukom. Sva ta prilagođavanja sporazuma će postati efikasne postavljanjem revidiranog sporazuma na sajtu EmailMarketing.rs ili slanjem poruke korisniku o promeni sporazuma.

top

2. Zabrane i obaveze

2.1. Ovo je sporazum o uslugama i korisniku se ne dozvoljava da zloupotrebi softver koji se koristi za pruzanje tih usluga. Korisnik neće, posredno ili neposredno: uraditi dekompilaciju, rasklapanje, ili na bilo koji drugi način pokušati da otkrije izvorni kod, objektni kod ili osnovnu strukturu, ideje, algoritme usluga ili bilo kog softvera, dokumentacije, ili podataka koji se odnose na usluge ("softver"); menjati , prevesti, ili izvšiti izvedene radove na osnovu usluga ili bilo kog softvera, napraviti kopiju (osim svrhu arhiviranja), distribuirati, založiti, dodeliti, ili na bilo koji drugi način preneti ili opteretiti prava na usluge ili softver, koristiti usluge ili softver za timesharing ili usluge odseka ili na neki drugi način u korist trećeg lica, osim ako za to nije izričito ovlašćen od strane EmailMarketing.rs, ili ukloni vlasnička obaveštenja ili oznake.

2.2. Korisnik predstavlja, jemči i garantuje da će koristiti usluge samo u skladu sa politikom privatnosti i antispam politikom EmailMarketing.rs objavljenim na sajtu EmailMarketing.rs, kao i uskladu sa svim primenjljivim zakonima (koji su uključeni ali ne ograničeni politikama i zakonima u vezi sa spamom, privatnošću, gadostima ili klevetama i zakonima o zaštiti dace u pogledu registracije email adresa).

2.3. Korisnik neće pristupiti ili na na drugi način koristiti mailing listu treće strane u vezi sa kreiranjem ili distribuisanjem netraženog emaila ili anketirati u korist treće strane. Korinik moze koristiti samo mailing liste zasnovane na dozvoli. Lista zasnovana na dozvoli je definisana kao lista na kojoj je svaki entitet osoba ili organizacija koja je dala eksplicitno zagarantovanu dozvolu da prima emailove, ankete ili druge komunikacije od korisnika. Slaganje osobe ili entiteta da učestvuje u anketema ne predstavlja validni pristanak da se prima korespondencija između korisnika i osobe odnosno entiteta. Pristanak da se primaju email poruke od korisnika će se realizovati kroz opt-in link sadržanog u telu email poruke. Korisnik je jedini odgovoran da email kampanje neće imati mnoštvo spam pritužbi u rasponu industrijskih normi. EmailMarketing.rs po svom nahođenju može da odredi da li je nivo spam pritužbi u okviru industrijskih normi i njegovo određivanje će biti konačno. EmailMarketing.rs može da okonča korišćenje usluga od strane korisnika ako EmailMarketing.rs odredi da je nivo spam pritužbi viši od industrijskih normi.

2.4. Korisnik se slaže da će svaki email koji je korisnik poslao u vezi sa njegovim uslugama sadržati EmailMarketing.rs link sa odjavom koji će omogućiti primaocu da se ukloni sa mailing liste korisnika. Korisniku je zabranjeno da šalje email poruke bilo kom primaocu koji je kliknuo na link sa odjavom. Korisnik će procesuirati sve zahteve za odjavu u roku od 10 dana od zahteva primaoca emaila korisnika. Neuspeh da se ispuni ovaj zahtev može da rezultira u zabrani naloga korisnika od strane EmailMarketing.rs, i sve uplate koje su plaćene EmailMarketing.rs korisnik će uzeti u vreme zabrane.

2.5. Korisnik se slaže da će svaki email koji je poslao korisnik u vezi sa uslugama sadržati link sa tada važećom politikom privatnosti, osim ukoliko korisnik njie dobio posebnu autorizaciju od EmailMarketing.rs da otkloni takav link. Neuspeh da se ispuni ovaj zahtev može da rezultira u zabrani naloga korisnika od strane EmailMarketing.rs.

2.6. Korisnik može da preuzme slike koje je postavio EmailMarketing.rs u njihovim kampanjama, kao i forme istraživanja. Svaka slika koju je postavio EmailMarketing.rs se može koristiti samo u skladu sa uslugama i korisniku je izričito zabranjeno da koristi slike za bilo koju drugu svrhu.

2.7.Korisniku se zabranjuje da koristi slike i istraživanja u emailu da bi:

  • Izvrši dekompilaciju, prevede ili simulira bilo koji deo slike.
  • Skloni bilo koja autorska prava, robne marke ili vodene žigove sa bilo kog mesta na slikama.
  • Koristi slike kao deo druge robne marke, usluge ilo loga.
  • Koristi slike na način koji bi svaka razumna osoba smatrala pogdnim, pornografskim, klevetničkim, nemoralnim, nepristojnim, prevarom ili nezakonitim, bilo pravljenjem fizičkih izmena slika jednih pored drugih uz tekst ili slike ili na drugi način.
  • Koristi slike na način koji uključuje ljude kao deo bilo koje osetljive stavke, koju će odrediti EmailMarketing.rs, po svom sopstvenom nahođenju. Primeri osetljivih stavki uključuju, ali nisu ograničeni na mentalne i fizičke teme, seksualnu aktivnost ili izvođenje, primenu nasilja, pištolje i oružija, criminal, samoubistvo, abortus, grupe sa usmerenom mržnjom prema nekome ili nečemu, politički ili religiozni fašizam itd.

 

2.8. Za svaku poslatu email poruku, korisnik je upoznat i slaže se da će EmailMarketing.rs automatski dodati identifikujuću sliku u futer poruke, kako bi se omogucilo pracenje statistike poruke, osim ukoliko korisnik nije dobio posebnu autorizaciju od EmailMarketing.rs da skine taj deo za identifikaciju.

2.9. U korišćenju različitih funkcija usluga, korisnik može da da informacije (kao što su ime, kontakt informacija, ili informacije u vezi sa registracijom povezane sa korisnikom ili poslodavcem korisnika) EmailMarketing.rs. EmailMarketing.rs može da koristi ove informacije i sve tehničke informacije o korišćenju sajta od strane korisnika samo kako bi napravio statisticku prezentaciju prema korisniku, olakša kretanje korisnika putem sajta ili odvojeno komunicira sa korisnikom. Ako korisnik pristupi uslugama preko partnera EmailMarketing.rs sve informacije o korisniku koje ima taj partner će biti podeljene sa EmailMarketing.rs. EmailMarketing.rs neće pružiti informacije kompanijama koje korisnik nije odobrio i EmailMarketing.rs neće dozvoliti kompanijama da dobiju takve informacije kako bi prodavale i distribuirale informacije bez prethodnog pristanka korisnika. Emailmarketing.rs ce sve primljene informacije cuvati kao poverljive informacije u tajnosti i saglasan je da takve informacije ne otkriva nikome, osim ako se to ne zahteva po zakonu.

2.10. Korisnik se ovim slaže da će nadoknaditi i neće kriviti EmailMarketing.rs i svoje poslovne partnere, treće strane dobavljače i provajdere, pružaoce licenci, službenike, direktore, zaposlene, distributere i agente za bilo bilo kakvu štetu, gubitke, obaveze, sporazume, i troškove (uključujući ih bez ograničenja troškova i razumne troškove advokata) u vezi sa bilo kojim zahtevom ili radnjom koja se javlja na bilo koji način od (a) navodnog kršenja sporazuma ili (b) klijenta koji koristi usluge. Iako EmailMarketing.rs nema obavezu da nadgleda sadržaj koji je pružio korisnik ili korisnik ili korišćenje usluga korisnika, EmailMarketing.rs će to uraditi i ukloniti bilo koji takav sadržaj ili zabraniti svako korišćenje usluga ako smatra da je suprotnosti sa sporazumom.

2.11. Korisnik neće koristiti usluge na bilo koji način (uključujući, bez ograničenja, prenos sadražaja ili informacija treće strane) koji može da naruši ili prekrši prava treće strane. Korisnik će biti morati da plati naknadu u ovom sporazumu ako naruši ili prekrši ova prava.

2.12. Korisnik će sam biti odgovoran za sigurno održavanje svog naloga, šifre i drugih informacija o nalogu. EmailMarketing.rs može da prati instrukcije svake osobe koju predstavlja i koja je autorizovana od strane korisnika da koristi ili menja nalog, ako ta osoba ima tačan nalog i šifru. EmailMarketing.rs neće snositi odgovornost za bilo koje neautorizovano korišćenje naloga korisnika ili usluga ovde pomenutih.

top

3. Okončanje sporazuma

3.1. Korisnik može okončati ovaj sporazum bilo kada ako pošalje email poruku na [email protected]

EmailMarketing.rs može da okonča ovaj sporazum ili usluge bilo kada sa ili bez razloga ili bez obaveštenja. EmailMarketing.rs ne snosi odgovornost prema korisniku ili trećoj strani u slučaju takvog okončanja. U slučaju okončanja usluga od strane bilo koje strane, nikakva isplata neće biti vraćena korisniku u vreme okončanja i korisnik neće dobiti nikakvo obeštećenje od EmailMarketing.rs u pogledu nevraćenog novca, neiskorišćenih email poruka ili preostalih odgovora u vezi sa email pretplatama na pakete i ankete.

3.2. U slučaju okončanja iz bilo kog razloga ili bez razloga EmailMarketing.rs može da obriše podatke korisnika u roku od 30 dana nakon okončanja. Svi odeljci ovog sporazuma koji bi po svojoj prirodi trebalo da prežive okončanje sporazuma će i opstati uključujući, bez ograničenja, naknadu štete, garanciju odricanja i ograničenja odgovornosti. Dodatne novčane nadoknade će se odnositi na kupce koji se odluče da okončaju svoj pretplatni plan u pogledu cena i zatim da odaberu da ponovo aktiviraju svoj nalog u okviru novog pretplatnog plana sa cenama.

3.3. Korisnik koji se nalazi u okviru pretplatnog plana u pogledu cena će se smatrati neaktivnim na kraju isteka pretplatnog perioda i dalje uplate će se koristiti za produženje usluga EmailMarketing.rs. Kada se nalog klasifikuje (po nahođenju EmailMarketing.rs) kao neaktivan, EmailMarketing.rs će uložiti razuman napor da obavesti korisnika putem emaila. NEAKTIVNI NALOZI IMAJU ROK OD 30 DANA DA POSTANU AKTIVNI ILI ĆE NALOG I PODACI NA NJEMU, UKLJUČUJUĆI REZULTATE REGISTRACIJE KAMPANJE I ODGOVORE OD ISTRAŽIVANJA BITI TRAJNO UKLONJENI IZ BAZE PODATAKA EMAILMARKETING.RS

4. Uslovi besplatnog probnog perioda i plaćanja

4.1. Određeni korisnici će imati pravo da koriste besplatno usluge u probnom periodu kao što je navedeno na sajtu, kada na početku korisnik da saglasnost da koristi usluge. Korisnik koji koristi usluge besplatne probne verzije se obavezuje sporazumom. Korisnik će imati ograničen vremenski period korišćenja usluga na osnovu probnog perioda. Korisnik ne sme da prelazi postavljena vremenska ograničenja za besplatan email kredit u mesecu u vezi sa email uslugama ili besplatnim istraživana vezanih za usluge istraživanja tj. ankete. Kada probni period istekne, ili se smanji broj besplatnih email kredita koji se odnose na usluge emaila ili broj odgovora vezanih za ankete, što je moguće, korisnik ce delovati u skladu sa uslovima plaćanja navedenim u ovom odeljku i mora platiti za usluge u skladu sa listom cena emailova i listom cena anketa.

4.2. Kada probni period istekne, korisnik može da izabere da kupi email usluge po pretplatinčkom planu naplate (Email pretplatnički plan)

4.3. Paket E-mail pretplate pruža klijentima usluge slanja email poruka zasnovane na mesečnoj pretplati koja je navedena u cenovniku usluga. Paketi se zasnivaju na broju jedinstvenih pretplatnika koji se nalaze na računu korisnika tj. kupca. Jedinstvena email adresa jednog pretplatnika u okviru naloga korisnika smatra se kao jedan (1) jedinstven pretplatnik. EmailMarketing.rs nivo paketa omogucava slanje ogranicenog broja email poruka na svaku email adresu mesecno, i to tacno u iznosu kredita email poruka koji je jednak 4 puta vecoj brojci od broja pretplatnika u okviru paketa. Npr, ukoliko paket dozvoljava 500 pretplatnika (email adresa) u okviru naloga korisnika, onda je tom korisniku dozvoljeno da za mesec dana od kupovine tog paketa posalje najvise 2000 email poruka svojim pretplatnicima.

4.4. Usluge anketa se naplaćuju na osnovu mesečne pretplate. Mesečne pretplate su zasnovane na ukupnom broju odgovora na ankete koji se mogu videti tokom tog meseca. Ako broj odgovora u datom mesecu prelazi maksimalno dozvoljen broj odgovora mesečno koji korisnik plaća, korisnik ima opciju (a) da plati za povećani broj odgovora na osnovu tarife, (b) pređe na višu mesečnu pretplatu , ili (c) prosledi pregled odgovora na sledeći mesec, gde će se računati naspram pregleda dela odgovora.

4.5. Usluga mora da se plati unapred pre nego što klijent upotrebi usluge. Pristup uslugama će biti omogućen nakon što korisnik plati. Pristup uslugama će biti onemogućen klijentu koji zaostane u plaćanju mesečne pretplate, ako klijent kupuje usluge emaila ili usluge anketiranja po pretplatnom planu naplate. Ako EmailMarketing.rs promeni svoje cene, EmailMarketing.rs će uložiti razuman napor da obavesti kupca na vreme.

4.6. Cenovnik naših usluga je postavljen na našem sajtu na stranic za Cenovnik. EmailMarketing.rs može menjati cene po svojoj volji. Kupac je dužan da shvati trenutne cene kao efekat vremena. EmailMarketing.rs će uložiti razuman napor da obavesti kupca o bilo kojim promenama cenovnika pre nego što se one izvrše.

4.7. Plaćanje za usluge treba da se obavi preko bilo koje važeće kreditne kartice koja je prihvaćena od strane EmailMarketing.rs. EmailMarketing.rs takođe prihvata uplate sa računa klijenta banke na racun EmailMarketing.rs. Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima RSD. Prilikom narucivanja odredjenog paketa iz pretplatnickog plana, korisniku ce biti izdat predracun sa instrukcijama za placanje putem email poruke. Nakon placanja, EmailMarketing.rs ce automatski evidentirati uslugu, izvrsiti unapredjenje nalog korisnika na pretplatnicki paket koji je narucio i poslati racun za narucene usluge putem email poruke, koji je punovazan i bez potpisa i pecata.

 

5. Zabranjeni sadržaj

5.1. EmailMarketing.rs zabranjuje korisnicima da šalju emailove sa sadržajem koji je sledeće prirode:

  • Poruke koje su na bilo koji način nisu legalne kao što su prodaja ilegalnih supstanci, usluge poslovne pratnje, ili prodaje bilo kog proizvoda ili usluge koja se ne može legalno prodati od strane korisnika.
  • Pornografske porukeUvredljive poruke kao što su poruke promovisanja mržnje, netrpeljivosti, netolerancije verskih uverenja, rasizma ili bilo koje druge poruke koje EmailMarketing.rs, po sopstvenom nahođenju, može smatrati za uvredljiveSadrže slike koje nisu izričito ovlašćene od strane bilo EmailMarketing.rs ili vlasnika takvih slika;Imaju bilo koji virus, crva ili softver kod koji je štetan za kupca primaoca;Svaka poruka koja sadrži spam (Pogledajte EmailMarketing.rs 's anti-spam politiku), iliSve poruke koje su na bilo koji način zabranjene važećim zakonom, ili bi predstavljale kršenje važećih zakona, ili su u suprotnosti sa društvenim standardima bilo čije nadležnosti gde primalac ima prebivalište.

 

top

6. IZUZEĆE OD GARANCIJE

6.1. OVAJ SAJT KORISTITE NA VLASTITI RIZIK. SVI MATERIJALI, INFORMACIJE, PROIZVODI, SOFTVER, PROGRAMI I USLUGE SE PRUŽAJU U VIĐENOM STANJU, BEZ GARANCIJE ILI JEMSTAVA. EMAILMARKETING.RS SE IZRIČITO ODRIČE, U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ ZAKONOM DOZVOLJENOJ MERI, SVIH DIREKTNIH, POSREDNIH, ZAKONSKIH I DRUGIH GARANCIJA ILI OBAVEZA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG I GARANCIJE ZA SVRSISHODNOST, PRIKLADNOST ZA ODREĐENE POTREBE I GARANCIJU U VEZI SA SVOJINSKIM PRAVIMA ILI PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE. EMAILMARKETING.RS NE GARANTUJE ILI JEMČI DA OVAJ VEB SAJT NEĆE BITI U PREKIDU I DA ĆE BITI PRAVOVREMEN, SIGURAN ILI BEZ GREŠAKA.

6.2. OVIM POTVRĐUJETE DA STE RAZUMELI I DA STE SAGLASNI SA TIM, DA AKO PREUZMETE SA SAJTA ILI NA DRUGI NAČIN OBEZBEDITE MATERIJALE, INFORMACIJE, PROIZVODE, SOFTVER, PROGRAME I USLUGE, DA TO ČINITE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK I DA ĆETE SAMO VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI, UKLJUČUJUĆI I GUBITAK PODATAKA ILI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU.

U NEKIM ZEMLJAMA NIJE DOZVOLJENO IZUZEĆE GARANCIJE, PA SE GORE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

7.1. NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA EMAILMARKETING.RS NEĆE BITI ODGOVORNA NIJEDNOM KORISNIKU, U SMISLU NJENOG PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA ILI OSLANJANJA NA EMAILMARKETING.RS. NA ZAHTEVE KOJI PROIZLAZE IZ OVOG UGOVORA ILI SU TEMA OVOG UGOVORA PRIMENJUJE SE OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U SMISLU SPREČAVANJA NAKNADA ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI NA DRUGI NAČIN (ČAK I AKO JE EMAILMARKETING.RS OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA). OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE BILO DA ŠTETA PROISTIČE IZ PRAVILNOG I NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA EMAILMARKETING.RS ILI OSLANJANJA NA EMAILMARKETING.RS, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI EMAILMARKETING.RS, ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA EMAILMARKETING.RS (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA EMAILMARKETING.RS. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKOĐE SE ODNOSI NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE EMAILMARKETING.RS. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DALJE SE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA EMAILMARKETING.RS, ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI SA EMAILMARKETING.RS.

NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA EMAILMARKETING.RS NIJE ODGOVORAN ZA NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE ILI PREKID RADA SERVISA, PROUZROKOVANIH DIREKTNO ILI INDIREKTNO PRIRODNIM SILAMA, ELEMENTARNIM NEPOGODAMA ILI UZROCIMA KOJI SU VAN RAZUMNE MOĆI KONTROLE, U ŠTA SPADAJU, ALI NE SAMO ONI, I PROBLEMI U FUNKCIONISANJU INTERNETA, KVAROVI NA KOMPJUTERSKOJ OPREMI ILI PROBLEMI SA NJOM, PROBLEMI U FUNKCIONISANJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME ILI NEKE DRUGE VRSTE UREĐAJA I OPREME, NESTANCI STRUJE, ŠTRAJKOVI, OBUSTAVE RADA, NEREDI, USTANCI, REVOLUCIJE, GRAĐANSKI NEMIRI, NESTAŠICE SADRŽAJA ILI MANJAK RADNE SNAGE, POŽARI, POPLAVE, OLUJE, EKSPLOZIJE, SVE VRSTE PRIRODNIH NEPOGODA, RATNA RAZARANJA, DELOVANJE VLADE, NAREDBE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUDOVA, NESARADNJA TREĆIH LICA I PROBLEMI SA GREJANJEM, OSVETLJENJEM I KLIMATIZACIJOM.

8. Ostalo

8.1. Ako se neka odredba ovog sporazuma utvrdi neprimenljivom i nevažećom, ta odredba će biti ograničena ili eliminisana na minimum neophodnog raspona, tako da sporazum ostane punosnažan i punovažan.

8.2. Obe strane su saglasne da je ovaj sporazum potpun i isključiva izjava o međusobnom razumevanju strana, nadomešta i poništava sve prethodne pismene i usmene sporazume, saopštenja, druga shvatanja u vezi sa predmetom ovog sporazuma, i sva odricanja i modifikacije moraju biti u pisanoj formi i potpisane od obe strane, osim ukoliko nije drugačije utvrđeno u ovom tekstu.

8.3. Nijedna agencija, partnerstvo, zajednički poduhvat ili zapošljavanje nije nastala kao rezultat ovog sporazuma, a kupac nema ovlašćenje bilo koje vrste za obavezivanje EmailMarketing.rs u bilo kom pogledu.

8.4. U bilo kojoj radnji ili postupku za sprovođenje prava iz ovog sporazuma, strana koja pobedi će imati pravo da povrati svoje troškove i advokatske troškove, pored svih ostalih šteta koje garantuje zakonom.

8.5. Ovaj sporazum će biti regulisan zakonima države Srbije bez obzira na neusaglašenost odredbi zakona. Sve pravne radnje ili tvrdnje u vezi sa ovim sporazumom biće doneti u državne sudove u Republike Srbije.

8.6. Zadržavamo pravo da izmenimo cene i uložićemo razuman napor da Vas obavestimo putem emaila kada se to desi. Najnovije cene će uvek biti dostupne na našem sajtu EmailMarketing.rs